Projektno učno delo podprto z IKT

V vlogi predmetne učiteljice za likovni pouk, bi učencem za tretjo triado osnovne šole (tretje vzgojno-izobraževalno obdobje), natančneje za deveti razred, dodelila projektno nalogo, ki bi se povezovala z IKT. Projekt bi spadal pod področje Oblikovanje na ploskvi (risanje, slikanje, grafika, grafično oblikovanje). Za nalogo bi učenci morali ustvariti kratko digitalno animacijo, na temo “moje sanje”. Učenci bi delo opravljali individualno, nalogo pa bi morali opraviti v časovnem obdobju enega meseca.

 

POTEK DELA:

Prvo uro bi učence seznanila z novo nalogo. Dala bi jim navodila in potrebne informacije za izdelavo. Prav tako bi jim predstavila prosto dostopne programe in aplikacije, ki bi jih lahko uporabili pri izdelavi naloge. Na kratko bi jim predstavila različne tipe animacij, da bi imeli učenci lažjo predstavo, med katerimi možnostmi izdelave lahko izbirajo (izvirni načini bi bili tudi zaželjeni) ter jim ob tem pokazala še nekaj primerov iz preteklih let, za boljše razumevanje in lažjo predstavo. Naslednjo uro bi skupaj pregledali ideje in osnutke, po skupnem posvetu pa bi se lotili izdelovanja animacij. Vso tehnologijo, ki bi jo učenci potrebovali pri projektni nalogi, bi priskrbela šola (npr. računalnik, pametno tablico, fotoaparat…). Če bi potrebovali pomoč oziroma nasvet pri izdelavi, bi jim seveda pomagala, vendar v takšni obliki, da ne bi vplivalo na njihov potek dela, izvirnost in da bi vseeno osvojili želeno znanje. Naslednjih nekaj ur bi se osredotočili na izdelovanje animacije. Zadnjo uro, ki bi bila namenjena temu projektu, bi posvetili predstavitvam in ocenjevanju končnih izdelkov. V učilnici bi na projektorju predvajali vse animacije, tako da bi jih lahko videli vsi učenci. Na koncu, ob zaključku projekta, pa bi skupaj z učenci animacije objavili na YouTubu. Vsak učenec bi se naučil, kako posnetek objaviti na tovrstnem spletnem portalu. Učenci bi animacije objavili v šolski youtube kanal, kjer so naloženi razni šolski predstavitveni videi, projektne naloge preteklih let itd. Pri tej nalogi, pa bi se prav tako naučili o avtorskih pravicah in licencah.

 

NAVODILA ZA IZDELAVO NALOGE:

Učenci bi morali za nalogo izdelati kratko digitalno animacijo. Izdelajo jo individualno. Ker imajo dokaj malo časa za izdelavo in predvidevam, da se jih večina s tovrstnim delom še ni ukvarjala, proces animiranja pa je dokaj zahteven in dolgotrajen za začetnike, bi bila po teh kriterijih animacija dolga najmanj petnajst sekund. Animacija bi se nanašala na temo “moje sanje”, učenci pa bi imeli prosto interpretacijo naslova. Animacijo bi naredili s pomočjo pametnih tablic, ki bi imele priložena pisala. Tovrstni način digitalne izvedbe najbolj posnema tradicionalno/ročno risanje oz. slikanje, kar bi učencem omogočilo lažji in hitrejši potek dela. Za nalogo bi lahko uporabili aplikacije, ki so vsem dostopne. Ker bi imeli v šoli tablice, ki podpirajo Androidni sistem, bi učenci lahko uporabili naslednje aplikacije: FlipaClip, Poppy Toons, Animatic itd. Za proces ustvarjanja bi lahko uporabili tudi izreze fotografij, ki bi jih lahko vzeli iz spletnih strani, ki dovoljujejo prosto uporabo slik kot so: Pixabay, Pexsels itd. Spremljevalno glasbo in ostale zvočne efekte, ki bi animacijo povezali v celoto pa bi lahko prenesli iz YouTube  Audio Library.

FlipaClip – je preprosta aplikacija za animiranje. Podpira jo iOS in Androidni sistem. Je brezplačna in prosto dostopna vsem. Lahko jo uporabljamo na računalnikih ali pa na pametnih tablicah/telefonih. Še posebej je priporočljiva osebam, ki so začetniki v animiranju, saj preprosto predstavi osnovni potek animiranja.

Pexels – je spletna stran, ki nudi veliko zalogo kakovostnih in visoko resolucijskih fotografij, ki so namenjene za prosto uporabo. S tem nam olajša težave z licencami.

 

Katere operativne cilje bi dosegli s to nalogo?

  1. Izdelava animiranega filma,
  2. Razvijanje sposobnosti analiziranja in vrednotenja likovnih del,
  3. Uporaba osnovnih postopkov digitalnih tehnologij,
  4. Razvijanje izrazne možnosti pri oblikovanju na ploskvi; razvijanje individualnega likovnega izraza.

 

OCENJEVANJE:

Ocenjevanja bi se lotili na dva načina. Eno oceno bi učenec pridobil od učitelja, drugo pa od sošolcev (sošolci bi ocenjevali anonimno, s pomočjo preprostih obrazcev, ki bi vsebovali kriterije). Če bi prišlo do velikih odstopanj med danimi ocenami, bi se o tem skupno posvetili/dogovorili (z argumenti in razlogi).

NZD (1) – učenec ne naredi likovnega izdelka

ZD (2) – učenec dokonča likovni izdelek

DB (3) – učenec dokonča likovni izdelek, pri ustvarjanju pokaže trud

PDB (4) – učenec dokonča likovni izdelek, pri ustvarjanju pokaže trud, skozi proces izdelovanja je viden napredek

ODL (5) – učenec dokonča likovni izdelek, pri ustvarjanju pokaže trud, skozi proces izdelovanja je viden napredek, doseže operativne cilje naloge, izvirnost vsebine

 

PRIČAKOVANI REZULTATI DELA:

Učenci bi nalogo pozitivno sprejeli, saj ta vključuje pametno tehnologijo, ki je mladostnikom zelo blizu. Prav tako ta predstavlja majhen odmik od tradicionalnega likovnega pouka, kar bi vzpodbudilo še večje zanimanje. Nekateri učenci bi imeli z digitalno izdelavo projektne naloge več težav kot drugi, zaradi različnega predznanja, kar bi po pričakovanju nekoliko vplivalo na končno kakovost izdelka (vendar to ne bi vplivalo na oceno). Cilj je, da bi se učenci naučili nekaj novega in bi to znanje lahko uporabili tudi kasneje, mogoče v nadaljnjem učnem procesu ali pa za osebne interese.

 

DIGITALNE KOMPETENCE:

Učenci bi pri izdelavi projektne naloge razvijali naslednje digitalne kompetence:

  1. Informacijska pismenost – brskanje, iskanje in zbiranje podatkov, info. in dig. vsebin ; vrednotenje podatkov, info. in dig. vsebin ; upravljanje s podatki, info. in dig. vsebinami
  2. Komuniciranje in sodelovanje – deljenje z uporabo digitalnih tehnologij, sodelovanje z uporabo digitalnih tehnologij
  3. Izdelovanje digitalnih vsebin – razvoj digitalnih vsebin, umeščanje in poustvarjanje digitalnih vsebin, avtorske pravice in licence
  4. Varnost – varovanje naprav
  5. Reševanje problemov – ustvarjalna uporaba digitalnih tehnologij

 

MNENJE O UPORABI STORITEV spleta 2.0

Menim, da je uporaba storitev spleta 2.0 pri učnem procesu zelo efektivno in koristno. Še posebej, ker je splet mladim zelo blizu. Velikokrat nam omogoča lažje in hitrejše učenje oz. boljšo izvedbo pouka, učencem pa se s tem učni proces prikaže na drugačen, bolj zanimiv način. Kljub temu da je uporaba storitev spleta 2.0 zelo koristna, nam v pogostih primerih ali situacijah lahko bolj škodi kot pa pomaga. Zato je pomembno, da vsak uporabnik pozna digitalne kompetence, za lažjo, boljšo, učinkovitejšo in bolj varno uporabo spleta. S tem pa bi manj ogrožal sebe in druge uporabnike.

 

VIRI in LITERATURA:

Program za osnovno šolo – Likovna vzgoja – Učni načrt. Pridobljeno s  http://mizs.arhiv-spletisc.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_vzgoja.pdf

Digitalne kompetence. Pridobljeno s https://www.zrss.si/pdf/digcomp-2-1-okvir-digitalnih-kompetenc.pdf

FlipaClip. (5.11.2018). Intro to FlipaClip . Pridobljeno s https://www.youtube.com/watch?v=7AiEsiEoBq8

https://www.pexels.com/

(Skupno 39 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost