Digitalne kompetence učencev – Pedagoško kolo

Prva in najbolj pomembna zahteva izobraževanja za ustvarjalnost na vseh področjih človekovega delovanja je povezano predvsem z uravnoteženim razvijanjem treh bistvenih predpostavk človeške eksistence : zaznavanja, mišljenja in delovanja. Likovna ustvarjalnost človekovo razvijanje podpira na naraven način, saj je le ta odvisna od učinkovite interakcije čutnega zaznavanja z mišljenjem in praktično dejavnostjo. V pogojih moderne delitve dela in delovne specializacije likovnega prakticiranja je v tem, da se v njem funkcionalno povezujeta človek sam in njegova težnja po delu in ustvarjanju. Torej skupaj gradita novo dimenzijo stvarnega sveta. Vse se je začelo že pred več kot stotimi leti, ko so v osnovnih šolah, nekdaj t.i. realkah, vpeljali risanje v šolski program. Njihova želja, ni bila vzgoja likovnih umetnikov, temveč vzgoja sposobnosti prostorskega predstavljanja in videnja stvari v podobah pri različnih tehnoloških poklicih za proizvodnjo. Z leti se je to spreminjalo in nadgrajevalo,tako z fotografijo kot računalništvom in spletom, danes pa likovna umetnost in tehnologija stopata z roko v roki in pišeta novo, skupno pot. (Muhovič idr., 1999, 5)

Otroci se z likovno umetnostjo srečujejo že od malih nog, prav tako pa tudi z tehnologijo. Zato je pomembna dobra ozaveščenost in pravi način učenja o tehnologiji kot tudi likovni umetnosti, ki nam širi obzorja in gradi domišljijo. Ne smemo pa pozabiti tudi na med predmetne povezave, ki so ključne za boljši uspeh, ne le za šolskimi klopmi, temveč tudi kasneje v življenju.

Tako sem se pri pripravi te naloge, postavila v vlogo učiteljice za likovno vzgojo v 8. razredu osnovne šole. Pripravila sem večjo in zahtevnejšo nalogo, ki bi jo učenci izdelovali v drugi polovici drugega polletja. Da pa bi imela naloga večji izziv za otroke, sem predmet povezala z računalništvom in tako poskrbela za kvalitetno med predmetno povezavo. Učni program sem tako primerno razširila. Pridobljeno znanje pa bi otroci tudi praktično izvedli.

Prvi del naloge, bi vseboval delo v parih, kjer bi učenci risali portrete eden drugega. Risali bi s svinčniki in ogljem. Pomembno pa bi bilo tudi, da pri sošolcu ali sošolcu, s katerim so v paru, izpostavijo neko njihovo značilnost. Pri tej nalogi bi ocenjevala, da učenci osvojijo teme, kot jih zahteva šolski kurikulum. Zaželjene bi bile osvojene veščine, kot so risanje po opazovanju, zaznavanje prostora, prostorski plani in prostorski ključi (nizanje figur, prekrivanje, velikost, intenzivnost linij, svetloba in senca, stopnjevanje,…). Predpostavljala bi da znajo učenci omenjene veščine, ne samo uporabiti v praksi, temveč razumejo in znajo snov tudi opisati. Ta del naloge bi tudi posamezno ocenila. Predstavljal bi 1/3 končne ocene pri predmetu Likovna vzgoja. Pri ocenjevanju pa bi se orientirala po osvojenih temah, kot tudi osebnem napredku in trudu, ki bi ga učenci vložili. Saj se zavedam, da so si učenci med seboj različni in nimajo enakih veščin, znanja, motivacije in talenta.

Drugi del naloge, bi bilo povezovanje likovne vzgoje,  torej učencevih izdelkov, z predmetom računalništvo. Tukaj bi uporabila pedagoško kolo. Predpostavljala bi, da ima šola na zalogi dovolj računalnikov in tabličnih računalnikov, z operacijskim sistemom Android. Učenci bi svoje izdelke fotografirali. Prav tako pa bi fotografirali tudi drug drugega s svojim izdelkom iz likovne umetnosti. Fotografije izdelkov in portretov z izdelki bi naložili v aplikacijo After Light. Pri tem delu projekta, bi se učenci seznanili z urejanjem fotografij, temami kot so kontrast, osvetlitev, zrnatost fotografije, toplina in barve, sence, bele površine in zlatim rezom. V programi After Light bi učenci urejali fotografije portretov s svojimi izdelki. Pri tem delu naloge bi se učenci seznanili z varno rabo interneta in lincenčnimi fotografijami, saj marsikateri izmed njih že ima uporabniški račun na družabnih spletnih omrežij. S programom Pic Collage bi učenci na koncu naredili kolaž fotografij njihovih del. V programu Word, ki je namenjen pisanju in urejanju besedil, pa bi učenci izdelali zloženke, kjer bi predstavili svoja dela in napisali tudi stavek o sebi. Zloženka bi vsebovala slike portretov učencev in učenk s svojimi deli. Zloženko bi v programi Word uredili tako, da jo lahko dvakrat prepognejo in da je slogovno, lepopisno in estetsko urejena. Pri predmetu računalništvo, bi učenci osvojili omenjene teme v povezavi z obdelovanjem fotografij, prav tako pa bi bilo njihovo pridobljeno znanje o programu Word ocenjeno s strani učitelja računalništva, s katerim bi sodelovali.

Zadnji del naloge bi predstavljal realizacijo dosedanjega dela. Učenci bi ob koncu šolskega leta pripravili razstavo. Na njej bi učencem, staršem in učiteljem predstavili svoja dela, torej narisane portrete sošolcev. Za ta namen, bi tudi natisnili zloženke. Da pa bi imeli portreti tudi bolj funkcionalno uporabo, bi le te v obliki izdelanega kolaža natisnili na razredne majice, ki so izdelane vsako leto ob koncu šolskega leta.

Skozi izdelavo omenjenih nalog, bi učenci razvili različne digitalne kompetence. Prva izmed njih je informacije, kjer bi se naučili shranjevati, obdelati in analizirati digitalno informacijo (sliko in besedilo). V sklopu tega projekta bi razvili tudi digitalno kompetenco ustvarjanje vsebin, kjer bi se seznanili z urejanjem slik in uporabo Worda, kjer bi oblikovali besedilo in slike za zgibanko. Razvili pa bi tudi digitalno kompetenco varnost, saj bi se seznanili z varno uporabo interneta, družabnih omrežij in licenčnimi fotografijami.

 

Menim, da je izjemno pomembno da učence naučimo, kaj pomeni varna uporaba interneta in tehnologije ter jih naučimo to uporabiti sebi oz. njim v prid. V tem načrtu za medsebojno sodelovanje bodo učenci zmožni povezovati dosedanje znanje in ga na zabaven, a poučen način, tudi poglobiti. Menim da je uporaba pedagoškega kolesa in spleta 2.0 v šolah izjemno pomembna oziroma se brez tega ne da kvalitetno poučevati. Kadar namreč pridobimo znanje, kot sem ga sama pri predavanjih predmeta Informacijsko komunikacijska tehnologija v izobraževanju, ugotovimo, da smo pedagoško kolo srečavali že večino svojega življenja, brez zavedanja o obstoju le tega. Zato je pomembno, da svoje znanje kar naprej osvežujemo in poglabljamo. Le tako bomo lahko tudi kasneje v vlogi likovnih pedagogov, ostali v stiku z novostmi, ki jih bomo lahko na kvaliteten, zabaven in poučen način predstavili svojim učencem.

Viri :

Muhovič, J., Tomšič Čekez, B., Tacol, T., Frelih, Č., Špenko, T., Kretič, S. … in Duh, M. (1999). Likovno snovanje, Priročnik za učitelje.       Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 5.

Tacol, T. (1996). Likovno izražanje. Učbenik za 8. razred. Ljubljana : Debora.

Digitalne kompetence, pridobljeno : https://ucilnica.pef.uni-lj.si/pluginfile.php/3712/mod_assign/intro/DIGCOMP_Horizon.pdf [15.12.2018]

Pedagoško kolo, pridobljeno : file:///C:/Users/vita/Downloads/PW_SLV_V5.0_Android_SCREEN.pdf [15.12.2018]

Program osnovna šola, likovna vzgoja, učni načrt, pridobljeno : http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_vzgoja.pdf?fbclid=IwAR1GR1Tt8kq21UYAkStmz5iOFdyyNgJJsApDF-oJmh7gg6aGV8lUs0-eRfU. [15.12.2018]

(Skupno 53 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost