Storitve spleta 2.0 v učilnici

slikar na računalniku

Pri predmetu informacijsko komunikacijske tehnologije v izobraževanju smo dobili nalogo, da si izberemo nekaj dejavnosti spleta 2.0, ki bi jih lahko uporabili pri pedagoškem procesu oziroma s katerimi bi lahko dosegel cilje, ki so zastavljeni v učnem načrtu za osnovne šole in hkrati razvijal digitalne kompetence otrok.

V ta namen sem se odločil, da si bom izmed učnih ciljev, ki so zastavljeni za likovno vzgojo v osnovni šoli, izbral tri specifične in sicer uporabo različnih risarskih materialov in orodij, razvijanje motoričnih spretnosti pri delu z različnimi orodji za grafiko, izdelovanje fotomontaže oziroma animiranega filma in spoznavanje osnovnih likovnih pojmov, ki so povezani s slikarstvom, kiparstvom in arhitekturo ob likovnih delih, likovnih izdelkih učencev in primerih iz narave, saj so ti cilji najlažje izvedljivi s pomočjo digitalnih orodij in pomembni pri razvijanju digitalnih spretnosti in spoznavanjem umetnosti na splošno. Pri tem bi učenci razvijali predvsem digitalno kompetenco oblikovanja digitalnih vsebin ter sporazumevanje z uporabo digitalnih tehnologij.

Za doseg prvega od prej navedenih ciljev, torej uporaba različnih risarskih materialov in orodij, sem si izbral program Krita, ki se ga uporablja za risanje rastrskih grafik. Lahko bi tudi uporabil Inkscape, ki je v določenem smislu podoben Kriti, le da je ta bolj namenjena oblikovanju vektorskih grafik. Krita ponuja velik izbor pisal in drugega risarskega pribora, ki se ga učenci lahko naučijo uporabljati, Inkscape . Res je, da se v šolah učenci že učijo uporabe programa slikar na računalnikih, a je Krita modernejša, bolj kompleksna in splošno boljša verzija tega orodja in bi na učence, vsaj po mojem mnenju,  uporaba najmodernejših in najbolj razvitih programov pozitivno vplivala na razvoj računalniških sposobnosti otrok in tako tudi na njihove možnosti za prihodnost. Dejavnost, ki bi jo lahko ocenili pri predmetu likovna vzgoja, bi bila oblikovanje likovnega dela na računalniku in sicer bi to lahko izvedli kot ustvarjanje svetlih in temnih ploskev z linijami ali pa oblikovanje z barvnimi ploskvami in barvnimi linijami, pri tem pa bi ocenjevali končni izdelek na podlagi tega kako učenci razumejo likovne prvine. S Krito bi lahko tudi dosegel drugi cilj, ki sem si ga izbral iz učnega načrta, razvijanje motoričnih spretnosti pri delu z različnimi orodji za grafiko, le da bi pri tem ocenjeval uporabo digitalnih orodij oziroma kako dobro so svoje znanje pri oblikovanju izdelka uporabili. To nalogo bi morda izvedel po prej omenjeni nalogi, ko bodo učenci že nekoliko razumeli program in kako ga uporabljati. Pri tem bi učenci tudi razvijali oblikovanje digitalnih vsebin, še najbolj rastrskih grafik.

Program Krita

Krita

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Program Inkscape

Inkscape

Creative Commons Licence

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Za tretji cilj, ki sem si ga zastavil, torej izdelovanje fotomontaže oziroma animiranega filma, sem si izbral program PicPac, ki je program za sestavljanje video posnetkov iz fotografij in slik. Ta program bi pri pouku uporabil za sestavljanje kratkih stop motion animacij s katerimi bi se učenci seznanili z ustvarjanjem digitalnih vsebin oziroma razvijali to digitalno kompetenco. Kar se ocenjevanja končnega izdelka tiče, bi lahko ocenili kvaliteto posameznih uporabljenih slik, zgodbe, ki so jo učenci uporabili za posnetek in do neke mere tudi kvaliteto uporabe digitalnih orodij pri obdelavi videa. Če pa je naloga prezahtevna, da bi jih učenci posamezno delali, bi lahko to izvedli kot skupinsko aktivnost za manjše skupine s tremi ali štirimi učenci ali pa za vse učence v razredu kot celoto pri čemer bi vsak učenec narisal en kader končnega izdelka in bi ga na podlagi tega kar je naredil ocenili.

PicPac

PicPac

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Zadnji cilj, ki sem si ga izmed vseh naštetih v kurikulumu, je spoznavanje osnovnih likovnih pojmov, ki so povezani s slikarstvom, kiparstvom in arhitekturo ob likovnih delih, likovnih izdelkih učencev in primerih iz narave. Za doseg tega cilja sem si izbral dve storitvi spleta 2.0, ki se medseboj po namenu zelo razlikujejo. Prva storitev, ki se mi zdi uporabna za ta namen je Microsoft Office PowerPoint, s katerim je vsak srednješolec izredno dobro seznanjen in bi ga uporabil za sestavljanje predstavitev v katerih bi učencem predstavil slike in jim na podlagi teh slik razložil likovne pojme, ki so povezani z arhitekturo, kiparstvom, risanjem in slikanjem. Poleg tega bi lahko organizirali dejavnost pri kateri bi vsak učenec predstaviti en del snovi, ki smo jo do takrat obdelali in bi na podlagi tega lahko ocenili kako so učenci razumeli in si zapomnili snov. Druga storitev, ki sem si jo za izpolnitev tega cilja izbral pa je spletna storitev Kahoot, ki se uporablja za ustvarjanje spletnih kvizov s katerimi lahko na zabavni način preverjaš in utrjuješ znanje učencev. Pri tem ne bi mogel oceniti znanja učencev, a je po mojem mnenju kvaliteten način preverjanja kako pozorno so učenci poslušali pri učnih urah. Pri uporabi prve storitve bi učenci razvijali digitalno kompetenco ustvarjanja digitalnih vsebin, pri uporabi druge pa digitalno kompetenco sporazumevanje z uporabo digitalnih tehnologij v smislu, da učenci preko spletne storitve sporočijo odgovore na vprašanja.

Microsoft Office PowerPoint

PowerPoint

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Kahoot

Kahoot

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

 

(Skupno 33 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost