Projektno učno delo podprto z IKT

1. Opredelitev predmeta

 

Glavna naloga likovne vzgoje je pomagati učencem razviti svoje likovne kompetence, tako da prostor, ki ga vidijo ter čutijo okoli sebe spremenijo v nek likovni prostor, s pomočjo različnih orodij in medijev. Tradicionalna likovna vzgoja vključuje različne tehnike kot so kolaž, akvarel, tempere, glina, voščenke, barvice ipd. V tej aktivnosti pa ne bomo uporabljali le tradicionalnih likovnih tehnik, temveč se bomo obrnili tudi k tehnologiji ter bolj sodobnemu načinu likovnega izražanja.
Delo se bo odvijalo v sklopu likovne vzgoje in  informatike.

 

Učenci 8. razreda osnovne šole bodo dobili nalogo: Preurejanje grafitov v svoji domači okolici.
V vsakem mestu lahko najdemo najrazličnejše ulične poslikave – grafite. Le tej so lahko kvalitetno likovno delo, ki oživi mesto in ga občudujemo ali pa madež, ki kvari ugled mesta in bi si ga želeli spremeniti ali odstraniti. Učenci bodo v tej nalogi iskali grafite v svoji domači okolici, ki jim niso všeč ali menijo da bi lahko bili bolje narejeni. Sprehodili se bodo po kraju ter fotografirali te ulične poslikave s svojimi pametnimi telefoni ali fotoaparati. (Predpostavljam, da imajo učenci vsaj telefone s katerimi lahko ustvarijo fotografije) Te slike bodo nato v računalniški učilnici prenesli na računalnike ali tablice. Cilj naloge je preoblikovati grafite digitalno, s pomočjo programa Krite in/ali programa Inkscape, v nekaj kar bi jim bilo všeč videti namesto izbranega grafita.
Delo bo potekalo individualno, učenci med seboj ne bodo sodelovali.  Za to nalogo bodo imeli 3 tedne časa; prvi teden bodo na uro prinesli ter predstavili izbran grafit, ki ga želijo  preurediti in dobili povratne informacije od učitelja, če je primerno izbran ali ne.
Drugi teden se bodo že lotili ustvarjanja v računalniški učilnic, seznanjeni bodo z programoma Krita in Inkscape, osnovnimi funkcijami in kako delujeta in začeli preurejati fotografijo. Tretji teden bodo lahko še preurejali  a ob koncu ure bodo morali svoje končne izdelke poslati učitelju na elektronski naslov. Učitelj bo nato vse končne izdelke združil v eno powerpoint predstavitev. Vsak učenec bo ob svojem izdelku povedal zakaj si je izbral ravno ta grafit, kako se je lotil procesa predelave, na kakšne težave je naletel, ali meni da bi lahko kej izboljšal in če je s svojim izdelkom zadovoljen.

 

 

 

2. Opis aplikacij

 

 

Krita je brezplačen rastrski grafični urejevalnik, uporabljen predvsem za animiranje in digitalno slikanje oziroma ustvarjanje. Ima različne funkcije kot so platno z različni plastmi in sloji, ki jih lahko upravljamo, veliko različnih čopičev, obsežno barvno kolo ipd. Deluje v operacijskih sistemih Unixu in Windows.

 

Inkscape je program kjer lahko prosto urejamo vektorske grafike, ustvarjen je bil leta 2003, razvil se je iz programa Sodipodi, last estonskega računalikarja in pisatelja Laurisa Kaplinskega.

 

povejte kateri so pričakovani rezultati dela? Kako nameravate oceniti izdelke učencev (kriteriji) in celotno projektno učno delo? Kako se rezultati povezujejo z učnimi cilji predmeta?

3. Rezultati, ocenjevanje in kriteriji, učni cilji

 

Pričakovan rezultat dela je torej fotografija grafita, ki učencu ni všeč in ta fotografija obdelana digitalno, ko grafit spremeni barvo, obliko,  ko so nekateri deli so odstranjeni ali dodani. Odločitev je učenčevih rokah.
Vsak učenec bo za svoj izdelek dobil oceno. Ocenjevalo bi se:

 

-Izbira primernega grafita v skladu z navodili ( ne majhen preveč preprost grafit/ ne preveč kompleksen grafit, sposobnost kritičnega vrednotenja dobrih in šibkih likovnih del)

 

– Likovni pristop (uporaba barv ki se skladajo ali ponazorjen močen barvni kontrast, iznajdljivost in originalnost pri ustvarjanju novega oziroma preoblikovanju obstoječega grafita, uporaba kompozicijskih rešitev, skladnost likovnih elementov)

 

– Spretnost v programih Inkscape in/ali Krita, učenci so namreč po uvodnem predavanju o programih prepuščeni, da brez dodatnih učiteljevih navodil svobodno ustvarjajo.

 

-Sposobnost vrednotenja svojega končnega izdelka in izdelkov drugih sošolk in sošolcev

 

-Vztrajnost pri delu, motiviranost in izražanje zanimanja za delo

 

– Samostojnost pri delu

 

– Točen rok oddaje končnega izdelka.

 

 

Kriteriji ocenjevanja  (ocene od 1-5):

 

1 (nezadostno): Učenec ne ustvari končnega izdelka ali je ta nedokončan, končni izdelek ni izdelan v skladu z navodili, učenec ne rešuje likovnih problemov, izdelek ni delo samega učenca .Učenec izdelka ne odda točno po roku.

 

 

2 (zadostno): učenec ni samostojen pri delu, potrebuje ogromno pomoči od učitelja ali drugih učencev. Izdelek deloma izpolnjuje zahteve in navodila. Izdelek je nekvalitetno narejen in ne odraža primerne stopnje natančnosti in tehničnih sposobnosti. Učenec izdelka ne odda točno po roku.

 

-3 (dobro): Učenec pri delu prosi za pomoč, končni izdelek je sicer v skladu z navodili in zahtevami a je likovno neprepričljiv. Tehnično solidna izvedba, izraža vsaj neko mero ustvarjalnosti. Učenec izdelka ne odda točno po roku.

 

4 (prav dobro): Učenec je povsem ali skoraj povsem samostojen pri svojem delu. Končni izdelek upošteva navodila in zahteve in je likovno prepričljiv. Motiv, tehnika in kompozicija se dobro skladajo, malenkosti odstopajo. Izdelek mora biti tehnično soliden, izražati ustvarjalnost in doslednost. Učenec je bil pri delu motiviran. Učenec zna razmeroma smiselno vrednotiti izdelke svojih sošolcev in sošolk. Učenec odda izdelek točno po roku.

 

5 (odlično): Učenec je za delo zelo motiviran in izraža zanimanje za nalogo. Pri delu je povsem samostojen, doslednost in ustvarjalnost se kažeta v veliki meri. Motiv, tehnika in kompozicija se popolnoma skladajo in smiselno povezujejo med seboj. Tehnično skoraj brezhiben izdelek. Učenec je sposoben argumentirati svoje delo, primerno vrednotiti svoje lastno delo in delo svojih sošolcev. Učenec odda izdelek točno po roku.

 

 

4. Digitalne kompetence ki jih učenci osvojijo pri delu
– Izdelovanje digitalnih vsebin:
Razvoj digitalnih vsebin  (uporaba programov Inkscape in Krite)

– Reševanje problemov:
Ustvarjalna uporaba digitalnih tehnologij (uporaba programov Inkscape in Krite)

– Komuniciranje in sodelovanje:
Deljenje z uporabo digitalnih tehnologij (posredovanje izdelka učitelju)

 

 

5. Mnenje o uporabi spleta 2.0 v šolah

 

Zdi se mi, da je uporaba spleta 2.0. v izobraževanju večinoma pozitivna stvar. Tehnologija okoli nas se razvija, če si mi tega želimo ali ne. Svet se spreminja zelo hitro in menim da je prav, da je vsak vsaj do ene mere digitalno kompetenten, prav tako otroci. Če jih v šolah začnemo bolj aktivno učiti kako se spletne storitve varno uporabljajo, jih opozorimo na raznorazne nevarnosti, ki prežijo za tem, bodo sami tehnologijo uporabljali na varen in odgovoren način. Splet nam tudi pri učenju lahko ogromno pripomore, ne vidim zakaj ga profesorji in učitelji ne bi uporabljali pri svojem delu. Kljub vsemu temu, ne menim, da bi morali vse tradicionalne načine učenja zamenjati z digitalnimi. Še vedno sem mnenja, da je človek človeku najboljši učitelj, a ni nič narobe z uporabo tehnologije, da si pri tem pomagamo, naredimo snov bolj privlačno ipd.

6. Viri
Učni načrt za osnovno šolo, pridobljeno s: http://mizs.arhiv-spletisc.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_vzgoja.pdf

(20.12.2019)

Digitalne kompetence, pridobljeno s: https://www.zrss.si/pdf/digcomp-2-1-okvir-digitalnih-kompetenc.pdf

(20.12.2019)

Pedagoško kolo, pridobljeno s:
file:///C:/Users/Uporabnik/Desktop/PW_SLV_V5.0_Android_SCREEN%20(1).pdf

(20.12.2019)

(Skupno 36 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost