Refleksija

  1. Opišite aktivnost, ki jo nameravate uporabiti (umestite le-to v kurikuluum).

Odločila sem se za aktivnost, ki vključuje tako teorijo umetnosti in likovno snovanje, kot urjenje spretnosti uporabe IKT. Projekt bo medpredmetno sodelovanje med likovno umetnostjo in obveznim izbirnim predmetom računalništva, izvajala ga bom z učenci osmega razreda osnovne šole. V sklopu projekta bodo učenci ustvarili članke o umetnikih ali umetniških gibanjih kot spletno objavo na spletni strani šole, pod rubriko »za učence«. Predstavitve bodo koristile kot dodatno učno gradivo za učence šole, ki bi si želeli prebrati kaj več o temah, ki jih ne predelamo v okviru predmeta likovne umetnosti. Prispevek bo objavljen v obliki članka z ilustracijami, ki jih bodo učenci izdelali sami. Vso uporabljeno slikovno gradivo, bodo kolaži, ki jih bodo učenci ustvarili s pomočjo programa rastrske grafike

V sklopu te aktivnost bodo učenci dosegli kar nekaj operativnih ciljev učnega načrta likovne umetnosti:

-razvijali bodo izrazne možnosti pri oblikovanju ploskve in negovali svoj individualni likovni izraz,

-ob izdelovanju ilustracij bodo pri oblikovanju na ploskvi bodo uporabili digitalne tehnologije,

-pri ustvarjanju ilustracij za članek bodo izdelali fotomontažo,

-med pisanjem članka bodo spoznavali likovna dela nacionalne in/ali mednarodne likovne kulturne dediščine in

-v okviru projekta se bodo seznanili z osnovnimi postopki digitalnih tehnologij.

prirejeno po: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_likovna_vzgoja.pdf. str.16

Glavni pojmi (omenjenimi v učnem načrtu), s katerimi se bodo učenci spoznali so prostorski ključ saj je obvladanje le teh ključnega pomena pri ustvarjanju tovrsne fotomontaže (prekrivanje oblik, intenzivnost linij, ipd..).

2. Opišite pričakovan potek projektnega učnega dela: individualno/v parih/skupinsko; trajanje; predvidene vloge deležnikov (učencev, učitelja); kakšne storitve lahko uporabijo učenci/učitelji za organizacijo dela?

Projekta se bodo učenci lotili  v parih oz. trojicah. In sicer bo delo ločeno na štiri dele:

-sestava teksta članka z ustreznim citiranjem knjižnih in spletnih virov,

-zbiranje slik s spleta oz. iskanje slik po osebnih zbirkah,

-izdelava ilustracij in slikovnega gradiva v računalniški učilnici šole in

-objava prispevka na spletno stran šole.

Vso delo si bosta učenca razdelila in jasno označila avtorstvo posameznega prispevka, le zadnji korak projekta bosta učenca opravljala skupaj pod mentorstvom učiteljice za računalništvo. Vsak korak v projektu dvojice bom pregledala in poskrbela, da je vse bilo korektno narejeno preden se lotijo objave. Projekt bo predvideno potekal tri mesece, da si lahko učenci učinkovito zastavijo urnik za sestavo teksta. Ta namreč poteka doma in ne sme učencem dnevno vzeti več časa kot običajna domača naloga. Zbiranje slik in izdelava ilustracij bo potekala v učilnici za računalništvo pod mojim vodstvom. Pred začetkom dela, bodo učenci deležni dveh ur teoretičnega uvoda v delo s programom rastrske grafike z demonstracijo. Zadnji korak projekta (objavo članka s slikovnim gradivom) bo vodil/a učitelj/učiteljica računalništva.

Za pomoč in oporo učencem bodo na voljo dodatne govorilne ure posebej namenjene projektni nalogi. Do konca prvih treh faz projekta bom govorilne ure nudila jaz, govorilne ure za zadnjo fazo pa bo imel/a učitelj/ica računalništva. Seveda bodo krajša vprašanja in dileme učenci lahko postavljali ter reševali tudi med poukom likovne umetnosti in računalništva.

3. Izberite 2-3 storitvi ali aplikacije (lahko si pomagate s pedagoškim kolesom iOS, Android) s katerimi boste podprli projektno učno delo. Na kratko ju/jih opišite.

Pri opravljanju druge in tretje faze projekta (zbiranje slik s spleta oz. iskanje slik po osebnih zbirkah in izdelava ilustracij in slikovnega gradiva v računalniški učilnici šole) si bodo otroci pomagali z spletnim mestom Pixebay in aplikaciji GIMP.

Pixabay (https://pixabay.com/) je spletno mesto, kjer lahko najdemo brezplačne fotografije in druge medije. Uporablja se za deljenje fotografij, ilustracij, vektorske grafike, filmskih posnetkov, glasbe in zvočnih učinkov. Vso objavljeno gradivo je pod licenco Pixabay, ki dovoljuje brezplačno uporabo gradiva z le nekaterimi omejitvami. Gre torej za gradivo pod licenco CC, ki ga bodo otroci lahko brez skrbi uporabljali v trans formativne namene projektne naloge. Z iskalnikom bodo poiskali čim več slikovnega gradiva, ki bi lahko koristilo za ilustriranje članka.

GIMP (https://www.gimp.org/) je prosto dostopen odprtokodni računalniški program za rastrsko grafiko. Možne so tudi nekatere funkcije za vektorsko grafiko, a se tega v okviru določenega projekta ne bomo dotaknili. V tem programu se bodo otroci naučili, kako urejati poiskano slikovno gradivo, združevati slike, uporabljati filtre in druge tovrstne transformacije, dodajanje teksta, ipd..

4. Povejte kateri so pričakovani rezultati dela? Kako nameravate oceniti izdelke učencev (kriterij) in celotno projektno delo? Kako se rezultati povezujejo z učnimi cilji predmeta?

Cilj projektne naloge je objavljen kvaliteten članek z ustreznim citiranjem in ilustracijami. Z opravljenim projektom bodo učenci pridobili oceno pri pouku likovne umetnosti in obveznem izbirnem predmetu računalništvu. Za likovno umetnost bo končna ocena sestavljena iz dveh delov, ki ima vsak svojo ocenjevalno lestvico. 50% ocene bodo učenci pridobili s svojim člankom. Pri tem bo upoštevana kvaliteta članka: smiselna sestava, zanimiv uvod in zaključek, ustreznost knjižnih in spletnih virov ter pravilno citiranje virov in literature. Drugo polovico ocene pa bodo predstavljale ilustracije in slikovno gradivo, ki jih bodo učenci ustvarili s programom za rastrsko grafiko Gimp. Pri ocenjevanju le teh bom upoštevala ustreznost slike glede na tekst, ki ga ilustrira. Preostali kriteriji za izdelek bodo podobni običajnim (zapolnitev formata, upoštevanje navodil, pravilna uporaba tehnike, ipd..). Ker bo projekt potekal vsaj 3 mesece bo zelo pomemben pri zaključevanju končne ocene letnika.

5. Katere digitalne kompetence (DIGCOMP 2.1 vsebuje 21 kompetenc, 5 področij) razvijajo učenci skozi aktivnost, oz. na katera digitalna kompetenčna področja se nanaša aktivnost?

A) Prva faza (sestava teksta članka z ustreznim citiranjem knjižnih in spletnih virov):

a) informacijsko pismenost – brskanje, iskanje in izbira podatkov , informacij in digitalnih vsebin.

B) Druga faza (zbiranje slik s spleta oz. iskanje slik po osebnih zbirkah):

  1. informacijsko pismenost – brskanje, iskanje in izbira podatkov , informacij in digitalnih vsebin,

C) Tretja faza (izdelava ilustracij in slikovnega gradiva v računalniški učilnici šole):

  1. izdelovanje digitalnih vsebin – razvoj digitalnih vsebin ( uporabiti načine, kako ustvariti in urejati vsebine v različnih formatih, pokazati načine, kako se lahko izrazim preko ustvarjanja digitalnih sredstev).
  • komuniciranje in sodelovanje – sporazumevanje z uporabo digitalnih tehnologij, deljenje z uporabo digitalnih tehnologij ( izbrati enostavne digitalne tehnologije za sporazumevanje in prepoznati primerna enostavna orodja komunikacije v danih okoliščinah), sodelovanje z uporabo digitalnih tehnologij (prilagajati uporaba najprimernejših digitalnih orodij in tehnologij za sodelovalne procese, izbrati najprimernejša digitalna orodja in tehnologije za skupno ustvarjanje podatkov, virov in znanja).

D) Četrta faza (objava prispevka na spletno stran šole):

  1. izdelovanje digitalnih vsebin – razvoj digitalnih vsebin ( uporabiti načine, kako ustvariti in urejati vsebine v različnih formatih, pokazati načine, kako se lahko izrazim preko ustvarjanja digitalnih sredstev).
  • komuniciranje in sodelovanje – sporazumevanje z uporabo digitalnih tehnologij, deljenje z uporabo digitalnih tehnologij ( izbrati enostavne digitalne tehnologije za sporazumevanje in prepoznati primerna enostavna orodja komunikacije v danih okoliščinah), sodelovanje z uporabo digitalnih tehnologij (prilagajati uporaba najprimernejših digitalnih orodij in tehnologij za sodelovalne procese, izbrati najprimernejša digitalna orodja in tehnologije za skupno ustvarjanje podatkov, virov in znanja).

6. Podajte svoje lastno mnenje o uporabi spleta in aplikacij oz. pedagoškem kolesu v razredu.

Ker sem študentka likovne pedagogike, se bom omejila na svoje mnenje o vključitvi IKT pri predmetu likovne umetnosti. Osebno si ne bi želela večjega vključevanja IKT v pouk likovne umetnosti. Seveda pride IKT zelo prav učitelju in učencem npr. pri predstavitvi nove snovi ali ob predstavitvi seminarske naloge ob PowerPoint predstavitvi, menim pa, da bi učencem lahko hitro škodil. Zelo pomemben element likovne umetnosti (po mojem mnenju) je urjenje motoričnih spretnosti in to še posebej v časih, ko mnogi otroci od mladih let preživijo več časa s prsti na tipkovnici, kot na papirju. Morda sem nekoliko staromodna, a menim, da je stik s papirjem, materialom in teksturami izjemno pomemben pri ustvarjanju. Druga težava je materialna; ne moremo pričakovati, da bo vsak starš otroku priskrbel tablico, ali da bo potreben (drag in občutljiv) material nabavila šola. Digitalno ustvarjanje z miško, pa je precej omejeno in hitro dolgočasno. Seveda bi IKT lahko vključili izven časa namenjenega likovnem snovanju, a nas pri tem zelo omejuje čas. V obdobju predmetnega pouka imamo namreč na voljo le eno uro na teden, kar pomeni, da je že poiskati ravnovesje med snovjo in teorijo lahko velika težava. Iz lastnih osnovno-šolskih spominov vem, da smo IKT pri likovni umetnosti uporabljali točno tako: PowerPoint predstavitve učiteljice in par učencev (seminarske naloge in predstavitve so bile opcijske zaradi časovne stiske) ter kakšna ura ali dve v računalniški učilnici na programu Slikar. In iskreno, to ni bilo tako slabo.

Za zaključek: IKT je v pedagoškem procesu dandanes neizogibni element; IKT je vsepovsod in otrok se more z njim nujno seznaniti, da bo lahko deloval v družbi. A, kot prej omenjeno in v trenutnih časovnih mejah, menim, da lahko uporabo le tega pri predmetu likovne umetnosti nekoliko omejimo.

VIRI

Carretero S., Vuorikari R., Punie Y. (2017). Okvir digitalnih kompetenc za državljane : osem ravni doseganja kompetenc in primeri rabe : DigComp 2.1. Ljubljana,  Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Zavod Republike Slovenije za šolstvo. (2011). Program osnovna šola, Likovna vzgoja, Učni načrt. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_likovna_vzgoja.pdf

(Skupno 8 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost