Projektno učno delo – Digitalne kompetence

Projektno nalogo, ki jo bom v nadaljevanju opisala, bi izvedla v sedmem razredu osnovne šole. Učenci imajo takrat že nekaj znanja o likovnih pojmih ter o uporabi tehnologije. Naloga bi ta dva področja združila na preprost način, tako da učenci lahko razvijajo svoje znanje na podlagi lastnih primerov. V učnem načrtu je zapisano, da se učenci sedmega razreda spoznajo s vrstami kompozicije ter z barvnimi dimenzijami. Naloga se bo osredotočila na le-te.

Operativni cliji, ki pridejo v poštev za to nalogo:

Učenci:

  • spoznavajo pojme, povezane z različnimi načini izražanja na ploskvi.
  • ob likovnih delih, likovnih izdelkih učencev ter ob zgledih iz narave in okolja spoznavajo likovne pojme, povezane z oblikovanjem na ploskvi
  • uporabijo osnovne postopke digitalnih tehnologij
  • izdelajo fotografijo in so pozorni na kadriranje

Potek naloge

V sedmem razredu osnovne šole imajo učenci eno uro likovne umetnosti na teden. Naloga bi potekala v obdobju dveh tednov, oziroma treh učnih ur. Prva in druga ura bi bile namenjeni izvedbi naloge, tretja pa samo predstavitvi rezultatov.

Naloga bi bila razdeljena na dva dela.

Prvi del

V prvem delu bo naloga osredotočena na kompozicijo. Pri uri bi najprej potekala razlaga oziroma povzetek snovi, tako da se prepričamo, da učenci razumejo pojem kompozicije in različnih vrst kompozicij. V sedmem razredu učenci spoznajo horizontalno, vertikalno ter diagonalno kompozicijo. Po razlagi snovi se učenci razdelijo v pare. Pri nalogi bo potrebna uporaba mobilnih telefonov. Nalogo ne morem zastaviti v prepričanju, da ima vsak učenec lasten mobilni telefon, glede na današnje razmere z mladino in telefoni pa lahko trdim, da ima vsaj polovica razreda dostop do te tehnologije. Delo v parih zagotovi, da bo naloga  opravljena. 

Vsakeg par bi posnel tri fotografije pri katerih je na vsaki fotografiji razvidna ena od treh obravnavanih kompozicij kompozicija prve slike naj bo vodoravna, druge horizontalna in tretje diagonalna. Motivi slik niso omejeni:  učenca lahko postavita predmete v določeno kompozicijo, lahko slikata arhitekturo v svoji okolici, notranjost prostorov, lahko prosita osebe, da jim pozirajo… Izbran motiv pa mora biti viden v vseh treh fotografijah. Fotografiranje naj poteka izven šolskih ur. Pri tem bo potrebna komunikacija med učencema, da v roku enega tedna posnameta fotografije, potrebne za izpeljavo drugega dela naloge. Ob koncu ure bo učencem  določena domača naloga. Do naslednjega tedna morajo posneti tri fotografije in na svoje telefone naložiti aplikacijo Picsart

Primer vertikalne kompozicije

Primer diagonalne kompozicije

Primer horizontalne kompozicije

Primeri treh fotografij z različnimi kompozicijami s skupnim motivom železnice.

Drugi del

Drugi del naloge bi bil osredotočen na barvne dimenzije. Najprej bi potekala razlaga snovi, tako da so učenci seznanjeni s pojmi svetlosti, barvnosti in nasičenosti. Po razlagi bi se učenci posedli po parih in na telefonih odprli aplikacijo Picsart. Učitelj bi učencem predstavil, kako se z aplikacijo fotografijam spremeni barvne dimenzije. Aplikacijo se odpre, na dnu ekrana je simbol +. Ta odpre okno ‘Start Editing’. Na vrhu so že ponujene slike, ki so shranjene na telefonu. Izbere se eno od treh fotografij iz te naloge. Na dnu se pojavi več opcij, izbere se ‘Tools’ nato ‘Adjust’. Z ‘Brightness’ se spreminja svetlost, ‘Saturation’ nasičenost in ‘Hue’ barvnost. Po končani obdelavi se pritisne na puščico v zgornjem desnem kotu, nato ‘Save’. Tako je obdelana slika shranjena na telefonu.

 

Primer obdelave fotografije v aplikaciji Picsart

Učenci bi razlagi sledili na svojih telefonih in v živo videli učinek spremembe določene barvne dimenzije na fotografiji. Nekaj minut bi bilo učencem na voljo, da se seznanijo s funkcijami, nato bi potekala razlaga zahteve drugega dela naloge. Vsaki od treh slik bi bilo potrebno spremeniti eno od barvnih dimenzij. Primer: sliki z vodoravno kompozicijo spremenimo svetlost, sliki s horizontalno kompozicijo spremenimo barvnost in sliki z diagonalno kompozicijo spremenimo nasičenost. Ta del naloge bi učenci opravili pri uri, tako da se lahko preveri ali uporabljajo pravilne funkcije. Po zaključku tega dela naloge bi učenci imeli šest fotografij; tri originale in tri spremenjene fotografije. Pri naslednji uri morajo le-te fotografije predstaviti v PowerPoint predstavitvi. Original in spremenjeno sliko naj bi postavili drugo ob drugi na eni prosojnici, prosojnice pa pustili brez naslova, tako da se  učitelj lahko prepriča, da učenci pri zagovoru res razumejo snov in ne le berejo napisano.

Primer prosojnice z originalno fotografijo ter kopijo s spremenjeno nasičenostjo

Uporabljene aplikacije

PicsartBrezplačna aplikacija dostopna na Android in iOS napravah. Omogoča urejanje fotografij in videoposnetkov z velikim izborom orodji in pri tem spodbuja kreativnost.

PowerPointPredstavitveni program, ki ga je razvil Microsoft. Omogoča izdelavo predstavitev z prosojnicami. 

Ocenjevanje naloge

Ob zaključku naloge naj bi učenci imeli utrjeno znanje o vrstah kompozicijah in barvnih dimenzijah. To bi bilo preverjeno z ocenjevanjem, ki bi potekalo v času tretje ure. Vsak par bi v nekaj minutah predstavil svojo predstavitev s slikami in ob vsaki prosojnici razložil katera kompozicija je prikazana in katero barvno dimenzijo sta spremenila ter kako (npr. ali je večja ali manjša svetlost). Če učenci pravilno poimenujejo vsako vrsto kompozicije in barvno dimenzijo ter je isti motiv viden v vseh slikah, bi dobili  oceno odlično. Če se učenec pri poimenovanju vrste kompozicije ali barvne dimenzije sprva zmoti ampak nato hitro popravi, bi bila še vedno možna odlična ocena. Napačno zagovarjanje, neenoten motiv slike ali nejasna kompozicija bi znižali oceno. Če učenec pokaže fotografijo v vertikalnem formatu, zagovarja pa horizontalno kompozicijo, se to šteje kot napaka.

Razvite kompetence

Za izvedbo te naloge bi bila potrebna komunikacija med učenci v paru, saj je veliko dela izven šolskih ur. Pri tem bi uporabljali aplikacije kot so Messenger, Whatsapp, Viber… in tako razvijali drugo področje digitalnih kompetenc: Komunikacija in sodelovanje, sporazumevanje z uporabo digitalnih tehnologij. Znotraj tega sklopa bi razvijali tudi kompetenco deljenje z uporabo digitalnih tehnologij, saj bi morali fotografije z telefona prenesti na računalnik za nadaljno uporabo. Pri tem bi si pomagali z email storitvami ali oblačnimi storitvami kot so Google Drive, OneDrive ali Dropbox. S spreminjanjem slik in ustvarjanjem PowerPoint predstavitve bi razvijali tudi tretje področje kompetenc: Izdelovanje digitalnih vsebin, in sicer razvoj digitalnih vsebin ter umeščanje in poustvarjanje digitalnih vsebin.

Uporaba storitev spleta 2.0 oz. pedagoškega kolesa v razredu

Podpiranje dela v razredu z uporabo digitalnih tehnologij je lahko koristno in služi k popestritvi učne ure. Problem nastane takrat, ko učitelj vpeljuje tehnologijo v svojo uro zaradi tehnologije same, npr. gledanje videoposnetka na YouTube, čeprav je snov v učbeniku veliko bolj jasno razložena. Tehnologija nam koristi samo, če jo znamo uporabljati na pravilen način in da se z njeno pomočjo nekaj naučimo. Strinjam se, da je dandanes uporaba tehnologije v razredu koristna in zaželena, ampak tisti učitelji in profesorji, ki je ne znajo uporabiti na smiseln in učencem koristen način, naj raje ostanejo pri klasičnih metodah učenja.

 

Viri

Fotografije: lastni arhiv

Pedagoško kolo, pridobljeno: file:///C:/Users/Nina/Downloads/PW_SLV_V5.0_Android_SCREEN%20(1).pdf

Učni načrt za osnovno šolo, pridobljeno: http://mizs.arhiv-spletisc.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_vzgoja.pdf

Digitalne kompetence, pridobljeno: https://www.zrss.si/pdf/digcomp-2-1-okvir-digitalnih-kompetenc.pdf

(Skupno 57 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost